2013-03-21

HLP Free PC Cleaner 清理電腦中暫存的檔案

想要將電腦內因上網瀏覽或是執行應用程式所遺留下來的暫存檔案,可以來使用 HLP Free PC Cleaner 這套可幫你找出並清理的免費應用軟體,簡單好用。

【HLP Free PC Cleaner 軟體檔案】
軟體版本:1.5
軟體語言:英文
軟體性質:免費
檔案大小:1.867 MB
系統支援:Windows XP/Vista/7/8
軟體下載按我下載

如何使用 HLP Free PC Cleaner ?

完成安裝開啟 HLP Free PC Cleaner 後,可選擇要掃描的暫存資料種類後,點擊[Search];要刪除搜尋到的項目時,可點擊[Delete Selected]。
HLP Free PC Cleaner 清理電腦中暫存的檔案

 分享您的留言


請輸入關鍵字


請選擇...


˄